Personel Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ŞEHZADELER BELEDİYESİ PERSONELLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Şehzadeler Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni firma internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu: Şehzadeler Belediyesi

Adres: Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 ŞEHZADELER / MANİSA

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediyenin bağlı birimleri, Belediye içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrasında belirtilen;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

ç)         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f)         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir. 

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Ad, Soyad, Doğum Tarihi - Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Yaşı, Medeni Hali, Sgk Sicil No)

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Örn. Telefon numarası, E-posta Adresi, Yerleşim Yeri Adresi)

Lokasyon: Kişiye ait konum ve lokasyon bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn. GPRS bilgisi)

Özlük: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir. (Örn. SGK İşe Giriş/Çıkış Bilgileri, Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması Bilgileri, Puantaj Kayıtları)

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn. Kamera görüntü kayıtları)

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi kişiye ait hukuki işlem bilgilerini içermektedir. (Örn.Maaş Haczi Bilgileri, İcra Dosyaları ve Adli, İdari Dava Bilgileri)

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Kişiye ait ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Adli Sicil Kaydı)

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn.Banka Hesap Numarası, IBAN Bilgisi ) 

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu ) 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Fotoğraf)  

Sendika Üyeliği: Bu veri kategorisi kişinin varsa üye olduğu sendikaya ilişkin veri türlerini ifade etmektedir. (Örn. Sendika Üyeliği)

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Kan Grubu, Tıbbı Özgeçmiş Bilgileri, Mevcut Sağlık Bilgileri, Muayene Sonuçları, Tahlil-Tetkik sonuçları, Kullandığı İlaç Bilgileri, Sağlık Raporları, Fiziki Muayene Sonuçları, Engellilik bilgisi )

 

Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi veri türlerini ifade etmektedir (Örn. Askerlik Bilgisi, Taşınır Taşınmaz Kayıtları vb. ).

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları; 

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların belediye veya Şehzadeler Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, 
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şehzadeler Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • Şehzadeler Belediyesi işlerinin yürütüldüğü veya Şehzadeler Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, kamusal ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 
 • Kamera görüntülerinin depolanması Şehzadeler Belediyesi’nin işlerinin yürütüldüğü veya Şehzadeler Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması, 
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,  Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,  
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, 
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Şehzadeler Belediyesi’nin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi, 
 • Çalışanların eğitilmesi ve kariyer gelişimi, 
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Anlaşmalı olunan bankalar, sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Çalışanlarımızın sendikal haklarının korunabilmesi ve sendikal haklarından kaynaklı hizmetlerin sunulabilmesi ve özlük bilgilerinin doğru ve güncel tutulabilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi,
 • Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin güvenli, verimli ve etkili kullanılmasının sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, 
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Kurum içince meydana gelebilecek olaylarda denetim ve disiplin sürecinin işletilebilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • ERP, EBYS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi,

amaçlarıyla işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz; 

 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketlerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Belediyemizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçindeki gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuk işlerinin takibi amacı ile avukatlık ortaklıklarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler  Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler dahilinde Şehzadeler Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 ŞEHZADELER / MANİSA” adresine yazılı olarak veya  bilgi.edinme@sehzadeler.bel.tr adresine e-postanızın belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya belediyemizin  sehzadelerbelediyesi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Şehzadeler Belediye Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Şehzadeler Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

YAYINLARIMIZ


ŞEHRİ ŞEHZADELER GAZETESİ 48. SAYISI
Tüm Yayınlar

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

DARBELER TARİHİ VE 15 TEMMUZ KONFERANSI
Tüm Etkinlikler

SMS BİLGİLENDİRME


Etkinliklerden haberdar olmak için SMS sistemimize kayıt olun
Kayıt Ol

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARIMSAL TAHMİN ve ERKEN UYARI SİSTEMİİncele

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ

Linkler

KONUM

E-BÜLTENE KAYIT OLDUNUZ MU?

Belediyemizin haber, duyuru ve etkinliklerinden haberdar olmak için şimdi e-bülten servisine abone olun...


ADRES BİLGİLERİ :

1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45020 ŞEHZADELER / MANİSA

TELEFON BİLGİLERİ :

Santral : 0236 250 11 00
Beyaz Masa : 444 90 45