2024 Yılı Belediyemize Bağlı Müdürlüklerde ve Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Kırtasiye, Temizlik Malzemesi ve Toner Alımı İşi" ihalesi

İhale Detayları

024 Yılı İçin Belediyemize Bağlı Müdürl

2024 YILI İÇİN BELEDİYEMİZE BAĞLI MÜDÜRLÜKLERDE VE HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE , TEMİZLİK MALZEMESİ VE TONER ALIMI İŞİ

ŞEHZADELER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2024 Yılı İçin Belediyemize Bağlı Müdürlüklerde ve Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Kırtasiye , Temizlik Malzemesi ve Toner Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN       :           2024/824867

1-İdarenin

a) Adı   :           ŞEHZADELER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi          :           1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 45010 - ŞEHZADELER/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası      :           2362501100

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı   :           2024 Yılı İçin Belediyemize Bağlı Müdürlüklerde ve Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Kırtasiye , Temizlik Malzemesi ve Toner Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı          :          

51 Kalem Kırtasiye, 38 Kalem Temizlik, 29 Kalem Toner Toplam 118 Kalem Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :           Destek Hizmetleri Müdürlüğü malzeme deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi     :           Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 takvim günü iş teslimi yapılarak işin süresi 30 (Otuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi      :           Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :           16.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :           1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 Kat :2 Belediye Encümen Toplantı Salonu Şehzadeler/MANİSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

üklerde ve Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi ve ve Toner Alımı İşi ihalesi

YAYINLARIMIZ


ŞEHRİ ŞEHZADELER GAZETESİ 48. SAYISI
Tüm Yayınlar

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

DARBELER TARİHİ VE 15 TEMMUZ KONFERANSI
Tüm Etkinlikler

SMS BİLGİLENDİRME


Etkinliklerden haberdar olmak için SMS sistemimize kayıt olun
Kayıt Ol

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARIMSAL TAHMİN ve ERKEN UYARI SİSTEMİİncele

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ

Linkler

KONUM

E-BÜLTENE KAYIT OLDUNUZ MU?

Belediyemizin haber, duyuru ve etkinliklerinden haberdar olmak için şimdi e-bülten servisine abone olun...


ADRES BİLGİLERİ :

1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45020 ŞEHZADELER / MANİSA

TELEFON BİLGİLERİ :

Santral : 0236 250 11 00
Beyaz Masa : 444 90 45