KORUMA UYGULAMA DENETİM BÜROSU KURULMASI HAKKINDA

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 11.06.2005 tarih ve 25842 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” gereği taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmuş ve 01.12.2015 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren KUDEB;  Şehzadeler Belediyesi idari sınırları içerisinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarında, taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, tescilli kültür varlıklarının koruma alanlarında, sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan yapılarda gerçekleştirilecek tamirat ve tadilatlarla ilgili başvuruları ilgili yönetmelik doğrultusunda sonuçlandıracaktır.

KUDEB’in çalışma şekli, ilgili yönetmeliğin 8.maddesince aşağıdaki gibidir;

a) Tadilat ve Tamirata ilişkin Hususlar:

-Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş şu belgeleri KUDEB’e bir başvuru ekinde verecektir:

- Yapının maliki olduklarına ilişkin belge,

- Yapının mevcut durumunun fotoğrafları. Bu fotoğrafların özellikle tamir ve tadilat gerektiren bölümleri ayrıntılı olarak göstermesi gerekmektedir,

- Başvuru sahibinin yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir rapor,

- Başvuru KUDEB’e verilir. İnceleme sonrasında tadilat ev tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.

- Bu başvuru KUDEB’in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur.

- Yapılacak inceleme sonucunda KUDEB uzmanları da fotoğraf ve rapor gibi belgelerle durumu tespit eder ve ön izin belgesi düzenleyerek başvuru sahibine verirler. Yapılacak müdahalelerin “Bakım ve Basit Onarım Nedir?” bölümünde tanımlanan ölçütlere uyması gerekmektedir.

- Ön izin belgesi verildikten sonra ilgilisi tarafından uygulama başlatılacaktır. KUDEB uzmanları, bu uygulamayı izleyecekler ve ön izin belgesinde yer alan müdahalelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleyeceklerdir.

- Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi uygulamanın tamamlandığını KUDEB’e bildirecektir. Yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenecek ve ön izin belgesinde yer alan hususlar doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenecektir.

- Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilir.

- Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB'e yeniden başvurmak zorundadır.

KUDEB ilgili yönetmeliğin 7.maddesi gereğince ;

a) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,

b) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesini düzenlemek,

c) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

d) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar koşulları da dikkate alınarak izin vermek denetlemek,

e) Koruma bölge kurulu tarafından uygun görülen  koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

f) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

g) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

h) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemlerin yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

i) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımının gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

j) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,

k) 10/7/2004 tarihli ve 52l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi ile 7/l2/2004 tarihli ve 5272 sayılı belediye kanununun l4.maddesine göre belediyenin görevleri arasında yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek,

l) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 3/5/1985 tarihli 3l94 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunmak gibi görevleri yürütecektir.

- KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan bilimsel görüş alır. I. grup yapılar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre "toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapılar" olarak tanımlanmıştır. Bu yapılar "anıtsal yapı" olarak da tanımlanır. Cami, han, hamam, kilise, sur duvarları vb. tüm toplum tarafından kullanılan büyük programlı yapılar bu gruba girer. II. grup yapılar ise geleneksel konutları kapsar.

- Bir alanda sadece taşınmaz kültür varlığı bulunmaz. Bu yapıların yanı sıra, KUDEB'ler Tescilli Kültür Varlığı niteliğinde olmasa da:

- Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde,

- Tescilli kültür varlıklarının koruma alanlarında,

- Sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan yapılarda gerçekleştirilecek tamirat ve tadilatlarla da ilgilenmek durumundadır. Bu durumda, tescilli yapılarda izlenen süreç bu yapılar için de izlenecektir.

b) Koruma Bölge Kurullarınca Onaylanmış Rölöve-Restorasyon Projelerine Aykırı Uygulamalara İlişkin Hususlar:

Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar varsa bu hususlar KUDEB tarafından saptanır. KUDEB, bu aykırı uygulamaları rapor ve fotoğraflarla belgeleyerek koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.

c)  Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar:

Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamaların belirlenmesi halinde:

Aykırı uygulama KUDEB tarafından saptanır,

Uygulama durdurulur,

Bu konuda rapor ve gereken hallerde fotoğraf ve koruma imar planı örneği de eklenerek bir tutanak hazırlanır ve İzmir 2 nolu KVKBK Müdürlüğüne gönderilir.

Konu Koruma Bölge Kurulunda görüşülüp bir karar alınmadan uygulama başlatılmaz.

İzmir 2 nolu KVKBK’nun 14.10.2011 tarih ve 139 kararıyla “Manisa Merkez İlçe Kentsel Sit III. Derece Arkeolojik Sit, Tarihi Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı” kabul edilmiş ve ekteki paftada verildiği şekilde sınırları belirlenmiştir. Sit sınırları içerisinde ekteki Plan Uygulama Hükümleri uygulanmaktadır. Koruma Amaçlı İmar Planı ve uygulama hükümleri bir bütün olup birlikte uygulanır. Planlama alanı içerisinde tescilli yapılarla ilgili her türlü istek ve başvuru Şehzadeler Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’na (KUDEB) yapılacak ve KUDEB yapılan başvuruyu “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde değerlendirecektir.

            d) Depreme Maruz Kalan Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlgili Hususlar:

Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasını değiştiren 5226 sayılı yasa'nın 27. maddesi ile 2863 sayılı yasa'nın 21. maddesinde değişiklik yapılmış ve bu Kanun kapsamında tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları için 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir.

 

Ek: 1- Manisa Merkez İlçe Kentsel Sit,  III Derece Ark. Sit, Tarihi Sit ve  Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı için TIKLAYINIZ

       2 - Plan Uygulama Hükümleri için TIKLAYINIZ

      2- Plan Uygulama Hükümleri ekleri için TIKLAYINIZ

 

YAYINLARIMIZ


ŞEHRİ ŞEHZADELER GAZETESİ 48. SAYISI
Tüm Yayınlar

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

DARBELER TARİHİ VE 15 TEMMUZ KONFERANSI
Tüm Etkinlikler

SMS BİLGİLENDİRME


Etkinliklerden haberdar olmak için SMS sistemimize kayıt olun
Kayıt Ol

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARIMSAL TAHMİN ve ERKEN UYARI SİSTEMİİncele

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ

Linkler

KONUM

E-BÜLTENE KAYIT OLDUNUZ MU?

Belediyemizin haber, duyuru ve etkinliklerinden haberdar olmak için şimdi e-bülten servisine abone olun...


ADRES BİLGİLERİ :

1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45020 ŞEHZADELER / MANİSA

TELEFON BİLGİLERİ :

Santral : 0236 250 11 00
Beyaz Masa : 444 90 45